© 2020 Zomerhuis in Zeeland
logo

Verhuurvoorwaarden

Al deze voorwaarden hebben betrekking op het vakantiehuis Geertruidaweg 40 (verder in deze voorwaarden aangeduid als het vakantiehuis).

Reserveren

U kunt bij ons uitsluitend per e-mail een reservering maken. Wij bevestigen uw reservering binnen 24 uur per e-mail. Hierna ontvangt u van ons een factuur. Wij vragen u om 25 % van de totale huursom binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken. De andere 75% dient u 2 maanden voor de aankomstdatum aan ons te hebben betaald. Indien uw reservering ligt binnen 2 maanden voor de aankomstdatum moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag ineens aan ons overmaken.

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

Wij behouden ons het recht voor om uw reservering te annuleren indien u zich niet houdt aan genoemde betalingstermijn(en). Dit ontslaat u niet van uw betalingsverplichtingen. In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd. 

Wij vragen een borg van €100,00 die u, zodra alles in orde is in de vakantiewoning, een week na vertrek teruggestort krijgt op uw rekening. 

Uit deze waarborgsom zal door de verhuurder een bedrag worden onttrokken indien er door de hoofdhuurder, zijn medehuurders, bezoekers of meegenomen huisdieren schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving naar rato van die schade, of indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.

Mocht eventuele schade aan de woning, inventaris en/of woonomgeving de borgsom overschrijden dan zal de hoofdhuurder daarvoor aansprakelijke gesteld worden met aftrek van de volledige borgsom.

De aanbetaling en/of betaling dient u over te maken naar de IBAN: NL30RABO0358232252 t.n.v. B.C.C. Paalvast – K. Heringa onder vermelding van het factuurnummer.

Annulering

Indien u tot annulering besluit, om welke reden dan ook, bent u ons schadeloosstelling verschuldigd. Deze bedraagt bij annulering tot:

• 3 maanden voor aankomstdatum: 25% van de totale huursom

• 2 maanden voor aankomstdatum: 50% van de totale huursom

• 1 maand voor aankomstdatum: 75% van de totale huursom

• binnen 1 maand voor aankomstdatum: 100% van de totale huursom

Aankomst en vertrek

U maakt per mail of telefoon minstens 7 dagen van tevoren een afspraak over de geschatte aankomsttijd. 

Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10:00 te hebben verlaten.

Bij aankomst ontvangt u de sleutels van het vakantiehuis en ook de CAT-card voor de slagboom van het park (deze levert u bij vertrek weer bij de eigenaar/beheerder in).  Bij verlies brengen we de kostprijs voor het bijmaken van de sleutels en/of de borg voor een nieuwe CAT-card (45 euro) in rekening.

Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

Linnengoed

Het huren van het vakantiehuisje is inclusief linnengoed, badtextiel en keukengoed.

Gebruik van het vakantiehuis

U bent te gast in een huis dat wij ook als vakantiehuis gebruiken. We gaan ervan uit dat huurders er even goed voor zorgen als wij zelf.

Roken is in het vakantiehuis en het schrijvershuisje niet toegestaan. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.

Honden en katten zijn niet toegestaan.

Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden. Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor die woning geldende maximale aantal, is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, en kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.

Denkt u eraan om als u het vakantiehuis tussentijds en bij vertrek verlaat, de deuren en ramen steeds zorgvuldig af te sluiten. 

Bij vertrek moet u:

1. Bestek, borden etc. schoon en op de daarvoor bestemde plaats achterlaten

2. De bedden afgehaald hebben (het linnengoed graag in de badkamer)

3. De vuilnisbakken hebben geleegd en de vuilniszakken onder het afdak rechts van het vakantiehuis hebben geplaatst (wij voeren de vuilniszakken af)

4. Geen etenswaren en andere huishoudelijke artikelen in de kasten achterlaten 

5. Eventueel breukwerk en of schade melden bij de eigenaar/beheerder van het huis.

6. Afwasmachine, koelkast en diepvries leeg achterlaten.

7. De meterstanden van de gas-, water- en elektriciteitsmeter opnemen voor uw eigen referentie.

Voor de door ons te verrichten eindschoonmaak rekenen wij 50 euro.

De verhuurder heeft het recht om gedurende de verhuurperiode de vakantiewoning te controleren en te inspecteren.

Indien huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels, de aanwijzingen van de verhuurder c.q. de beheerder of de overheidsvoorschriften ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd, dat de verhuur wordt voortgezet, heeft de verhuurder of de door hem aangewezen waarnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, en de huurder en medehuurders de toegang tot de woning te ontzeggen, zonder restitutie van huurgelden. Hiertoe behoort met nadruk het niet respecteren van de nachtrust of het onnodig veroorzaken van overlast!

Gas-, water- en elektriciteitskosten

Voor (butaan)gas, water en elektriciteitskosten rekenen wij het werkelijk verbruik. Facturering achteraf, te betalen binnen 14 dagen.

Elektriciteit: 0,25 per kWh

Water: 0,90 per m3

(Butaan)gas: 0,62 per kg

Schade en gebreken

U wordt aangeraden bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert moet u deze direct aan de beheerder van het huis melden. Indien de schade door uw toedoen is veroorzaakt en/of niet het gevolg is van normaal gebruik of slijtage, brengen wij u de reparatie- of vervangingskosten in rekening.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

• Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van uw verblijf in ons vakantiehuis.

• Het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en of voorzieningen van het huis.

• Calamiteiten, in welke vorm dan ook, die uw verblijf zouden kunnen veronaangenamen.

• De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het vakantiehuis, de tuin en de inrichting (binnen en buiten) daarvan, en/of eigendommen behorende bij het huis, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw toestemming in en om het huis bevinden.

Toepasselijkheid van de huurvoorwaarden

Indien de huurovereenkomst is ontstaan (dat is het geval zodra wij uw boeking hebben bevestigd; het nemen van een optie valt hier niet onder) gaat u akkoord met de huurvoorwaarden. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.